|  e-ISSN: 2718-0107

Original article | Base for Electronic Educational Sciences 2023, Vol. 4(2) 60-69

The Effect of Foreign Language Learning on the Use of Mother Tongue

Fatih Kana, Ufuk Sezer Kaynak & Ceren Yılmaz

pp. 60 - 69   |  DOI: https://doi.org/10.29329/bedu.2023.597.5   |  Manu. Number: MANU-2303-17-0007

Published online: September 16, 2023  |   Number of Views: 51  |  Number of Download: 243


Abstract

The aim of this research is to reveal the effect of foreign language learning on the use of mother tongue. Case study, one of the qualitative research methods, was used. In order to keep the sample wide, 70 individuals were selected from among the 4th year undergraduate students studying in three different foreign language departments in the 2016-2017 period, using the simple random sampling method. Research data was analyzed using content analysis method. As a result of the research, it has been determined that foreign language teaching has negative effects on Turkish thought system and Turkish language without gaining mother tongue consciousness and love.

Keywords: Foreign language, case study, use of mother tongue


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kana, F., Kaynak, U.S. & Yilmaz, C. (2023). The Effect of Foreign Language Learning on the Use of Mother Tongue . Base for Electronic Educational Sciences, 4(2), 60-69. doi: 10.29329/bedu.2023.597.5

Harvard
Kana, F., Kaynak, U. and Yilmaz, C. (2023). The Effect of Foreign Language Learning on the Use of Mother Tongue . Base for Electronic Educational Sciences, 4(2), pp. 60-69.

Chicago 16th edition
Kana, Fatih, Ufuk Sezer Kaynak and Ceren Yilmaz (2023). "The Effect of Foreign Language Learning on the Use of Mother Tongue ". Base for Electronic Educational Sciences 4 (2):60-69. doi:10.29329/bedu.2023.597.5.

References

  Aksan, D. N. (1975). Anadili. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 423-434.

  Aksu, A. (2008). Türkiye’deki yabancı okullar üzerine. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(12), 207-241.

  Akyüz, Y. (2008). Türk eğitim tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Anşin, S. (2006). Çocuklarda yabancı dil öğretimi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 9-20.

  Avcı, Y. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil-düşünce analizi teorisi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 1-15.

  Banguoğlu, T. (1986). Türkçenin gremeri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.

  Çelebi, M. D. (2006). Türkiye'de anadil eğitimi ve yabancı dil sorunu. Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 285-307.

  Demirezen, M. (2013). Yabancı dil ve anadil öğreniminde kritik dönemler. Dil Dergisi, 118, 5-15.

  Eker, C. & Şenel Öksüz, E. (2020). 9. sınıf Fransızca ders kitabının tasarım, içerik, dil ve anlatım yönünden incelenmesi. The Journal of International Education Science, 23(7), 83-95.

  Ergin, M. (2013). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım.

  Hamurcu, G. C., & Ekinci, F. (2020). Ortaokul 5. sınıf ingilizce ders programının revize edilmiş bloom taksonomisine göre incelenmesi. Journal of International Social Research, 13(73), 716-728.

  İlter, B. ve Er, S. (2007). Erken yaşta yabancı dil öğretimi üzerine veli ve öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 21-30.

  Kaleli Yılmaz, G. (2014). Durum Çalışması. (Ed. M. Metin). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 261-285). Ankara: Pegem Akademi.

  Kara, Ş. (2004). Ana dil edinimi ve erken yaşta yabancı dil öğretimi. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 295-314.

  Karşı, İ. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde (A1-A2) yazma sorunlarının incelenmesi (Başkent Üniversitesi BÜTEM, Gazi Üniversitesi TÖMER ve SDEM örneği) Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Kaynak, U. S. (2019). 1955-2011 yılları arasında Türkçe sözlüğe giren sözcüklerin kökeni, Türk diline uygunluğu ve kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

  Korkmaz, Z. (2007). 26 Eylül ve dilimizi Türkçeleştirme yolundaki geliştirme süreçleri. (Z. Korkmaz). Türk Dili Üzerine Araştırmalar III içinde (s. 337-346). Ankara: Türk Dil kurumu.

  Mirici, İ. H. Hoşgörür, V., Arslan, M. M. ve Aydın, A. (2000). Anadolu liselerinde yabancı dille yapılan öğretim ile ilgili öğretmen, öğrenci, veli ve denetçilerin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 25(118), 18-25.

  Pilancı, H. (2015).Web tabanlı uzaktan dil öğretimindeki gelişmeler ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3(3), 253-267. DOI : 10.18298/ijlet.518.

  Resmi gazete. (1985). Yabancı dil eğitimi ve öğretimi. https://halisahin.tripod.com/ydilegitimiyonet1.htm Erişim tarihi: 12.12.2017.

  Resmi gazete. (2006). Yabancı dil eğitimi ve öğretimi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060531-3.htm Erişim tarihi: 12.12.2017.

  Resmi gazete. (2014). Millî eğitim bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140726-4.htm

  Sheta, H. Z., Jdaitawi, F. T., & Essa, Y. A. (2020). Impact of intervention program on enhancing spelling and writing skills among Saudi primary school pupils with learning disabilities. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 20(4), 737-755. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.542054

  Şişman, R. Ş. (2023). Sözlük bilimi çerçevesinde bir lugât örneği: Külliyât-ı Mükâleme-i Elsine. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 222-239. DOI:10.29000/rumelide.1317586.

  Tosun, C. (2005). Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesi. Journal of Language and Linguistic Studies, 1(1), 22-28. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/9921/122800

  Yapıcı, M., ve Demir, C. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 177-192.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.