|  e-ISSN: 2718-0107

Original article | Base for Electronic Educational Sciences 2023, Vol. 4(2) 42-59

Investigation of Secondary School Students' Scientific Research Levels with Social Studies Course Content

Turan Kaçar & Nihat Şimşek

pp. 42 - 59   |  DOI: https://doi.org/10.29329/bedu.2023.597.4   |  Manu. Number: MANU-2308-31-0002

Published online: September 15, 2023  |   Number of Views: 25  |  Number of Download: 239


Abstract

Scientific research is an activity in which scientific procedures are used to test and evaluate theories in a systematic manner for specified aims. In this regard, it is critical to ascertain secondary school students' thoughts, attitudes, and scientific research levels regarding scientific research activities. The goal of this study is to determine the scientific research levels of secondary school pupils. Structured interview technique was used in this research, which was conducted with qualitative research method. The study group for this phenomenology-based research consisted of two secondary schools in Diyarbakr during the 2021-2022 academic year. The study group determined by the convenient sampling method is 65 people. In this study, the scientific research level determination form developed by the researchers was used as a data collection tool. The descriptive content analysis was used to examine the data in the research form. According to the study's findings, 5-7th grade students' scientific research levels were pretty near and high. The class with the highest level of scientific research is the seventh grade, while the lowest is the fifth grade. It is advised that secondary school students develop their skills in generating a references, drafting a research report, displaying in-text references, establishing the importance of the research, and testing research hypotheses.

Keywords: Social studies, Scientific research level, Secondary school, Student


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Kacar, T. & Simsek, N. (2023). Investigation of Secondary School Students' Scientific Research Levels with Social Studies Course Content . Base for Electronic Educational Sciences, 4(2), 42-59. doi: 10.29329/bedu.2023.597.4

Harvard
Kacar, T. and Simsek, N. (2023). Investigation of Secondary School Students' Scientific Research Levels with Social Studies Course Content . Base for Electronic Educational Sciences, 4(2), pp. 42-59.

Chicago 16th edition
Kacar, Turan and Nihat Simsek (2023). "Investigation of Secondary School Students' Scientific Research Levels with Social Studies Course Content ". Base for Electronic Educational Sciences 4 (2):42-59. doi:10.29329/bedu.2023.597.4.

References

  Akay, C. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yaparak-yaşayarak öğrenme temelli TÜBİTAK 4004 bilim okulu projesi sonrası bilim kavramına yönelik görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi9(2), 326-338. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160909

  Aruan, S. A., Okere, M. I., & Wachanga, S. (2016). Influence of culture and gender on secondary school students' scientific creativity in biology education in Turkana County, Kenya. Journal of Education and Practice, 7(35), 25-35. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1126506.pdf

  Ata, B., & Bağcı, İ. (2007). Sosyal bilgiler eğitimi açısından eğitim klasikleri incelemeleri (1. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Bahadır, F., & Tuncer, M. (2017). Öğretmen adaylarının bilimsel araştırma öz yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 12(17), 55-72. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.11938

  Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Barr, H. (1997). Defining social studies. Teachers and curriculum1, 6-12. https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=social+studies&btnG=

  Beisenbayeva, L. (2017). Türkiye ve Kazakistan’da eğitim bilimleri ve alan eğitimi konusunda lisansüstü eğitimi yapan öğrencilerin bilimsel araştırma yeterliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.

  Bustamante, A. S., Greenfield, D. B., & Nayfeld I. (2018). Early childhood science and engineering: engaging platforms for fostering domain-general learning skills. Education Sciences, 8(3), 2-13. https://doi.org/10.3390/educsci8030144

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

  Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Sage Publications.

  Çalışkan, H. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı
  öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma, akademik başarıya ve kalıcılık
  düzeyine etkisi
  (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.

  Çalışkan, H., & Turan, R. (2010). Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı
  öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi. İlköğretim Online, 9(3),
  1238-1250. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8594/106907

  Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (3. baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

  Çiftçi, S., Yayla, A., & Sağlam, A. (2021). 21. yüzyıl becerileri bağlamında öğrenci, öğretmen ve eğitim ortamları. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24), 718-734. https://doi.org/10.29000/rumelide.995863

  Dilbaz, G. A., Özgelen, S., & Yelken, T.Y. (2012). Araştırma becerileri testinin (ABT) geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 305- 332. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/1489/18002

  Dönmez, L. (2021). Map literacy skill in social sciences curriculum in Turkey: The gap between theory and practice. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(2), 449-460. https://doi.org/10.33403/rigeo.899631

  Duffy, B. (2006). Creative and imaginative experiences, J. Devereux and L. Miller (Eds.). Working with children in the early years (pp. 161-178, 6th ed.). The Open University.

  Edelson, D.C., Gordin, D.N. & Pea, R.D. (1999). Addressing the challenges of inquiry-based learning through technology and curriculum design. Journal of the Learning Sciences, 8(3-4), 391-450. https://doi.org/10.1080/10508406.1999.9672075

  Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.

  Elbay, S. (2020). Sosyal bilgiler dersinde 7. sınıf öğrencilerinin bilimsel araştırmalarına yönelik bir çalışma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 85-106. https://doi.org/10.37217/tebd.657298

  Erdal, C. (2020). TÜBİTAK bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi.

  Erdal, C. & Sarı, U. (2020). Bilim fuarlarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 5(2), 37-54. https://dergipark.org.tr/tr/pub/estudamegitim/issue/57511/740774

  Erdoğan, İ. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerinin öğrencilerin yaptığı araştırmalara dayalı olarak incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kırıkkale Üniversitesi.

  Germann, J. P., Aram, R., & Burke, G. (1996). Identifying patterns and relationships among the responses of seventh grade students to the science process skills of designing experiments. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 79–99. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2736(199601)33:1<79::AID-TEA5>3.0.CO;2-M

  Hadzigeorgiou, Y., Fokialis, P., & Kabouropoulou, M. (2012). Thinking about creativity in science education. Creative Education, 3, 603-611. https://doi.org/10.4236/ce.2012.35089

  Hu, W., & Adey, P. (2002) A scientific creativity test for secondary school students. International Journal of Science Education, 24(4), 389-403. https://doi.org/10.1080/09500690110098912

  Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (32. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

  Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1),62-80. https://www.academia.edu/33009261/Sosyal_Hizmet_E_Dergi_SOSYAL_B%C4% B0L%C4%B0MLERDE_N%C4%B0TEL_ARA%C5%9ETIRMA_Y%C3%96NTEMLER%C4%B0

  Kurnaz, A., Erdoğan, İ., & Atbaşı, Z. (2021). Öğrencilerin bilimsel araştırma yapma ve makale yazma becerilerini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Dergisi, 1(1), 127-159. https://dergipark.org.tr/en/pub/ozelegitimrehberlikdergisi/issue/65815/1031681

  Lamanauskas, V., & Augiene, D. (2011). Scientific research activity evaluation: Lithuanian upper secondary school students’ position. Journal of Baltic Science Education, 10(3), 195-208. https://www.researchgate.net/profile/Vincentas-Lamanauskas/publication/ 289737824

  Lederman, J. S., & Lederman, N. G. (2005). Nature of science is… Science and Children, 43(2), 53-54. https://eric.ed.gov/?id=EJ721624

  Miller, L., Hughes, J., Roberts, A., Paterson, L. & Staggs, L. (2006). Curricular guidance and frameworks fort he early years: UK perspectives. J. Devereux and L. Miller (Eds.). Working with Children in the Early Years (pp.103-111, 6th ed.). The Open University.

  Ministry of National Education (MNE). (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı. Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20% C3 %96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf

  Ongowo, R. O. (2017). Secondary school students’ mastery of integrated science process skills in Siaya County, Kenya. Creative Education, 8, 1941-1956. https://doi.org/10.4236/ce.2017.812132

  Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

  Ploj-Virtic, M. (2022). Teaching science & technology: Components of scientific literacy and insight into the steps of research. International Journal of Science Education, 44(12), 1916-1931. http://dx.doi.org/10.1080/09500693.2022.2105414

  Sakallı, M., Artvinli, E., & Dönmez, L. (2022). TÜBİTAK ortaokul öğrencileri (2204-b) coğrafya araştırma projelerinin bilimsel araştırma basamakları açısından analizi. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 47, 1-19. http://dx.doi.org/10.32003/igge.1134017

  Sakallı, M. (2022). TÜBİTAK ortaokul öğrencileri (2204-B) coğrafya araştırma projelerinin bilimsel araştırma basamakları açısından analizi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

  Sever, İ., Öncül, B., & Ersoy, A., (2019). Using flipped learning to improve scientific research skills of teacher candidates. Universal Journal of Educational Research, 7(2), 521-535. http://dx.doi.org/10.13189/ujer.2019.070225            

  Siew, N. M., Chin, M. K., & Sombuling, A. (2017). The effects of problem based learning with cooperative learning on preschoolers' scientific creativity. Journal of Baltic Science Education, 16(1), 100-112. http://dx.doi.org/10.33225/jbse/17.16.100

  Siry, C. A., & Lang, D. E. (2017). Creating participatory discourse for teaching and research in early childhood science. Journal of Science Teacher Education, 21(2), 149-160. https://doi.org/10.1007/s10972-009-9162-7

  Sönmez, V. (2011). Bilimsel araştırma süreci ve erişi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies1(1). 49-59. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936087.pdf

  Sönmez, V., & G. Alacapınar, F. (2020). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri (4. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

  Taboada, A., Tonks, S. M., Wigfield, A. & Guthrie, J. T. (2009). Effects of motivational and cognitive variables on reading comprehension. Reading and Writing, 22(1), 85-106. https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-008-9133-y

  Taş, M. Y. (2014). İlköğretim yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde araştırma-inceleme yoluyla öğretim ve geleneksel öğretimin akademik başarıya etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi.

  Tunç-Şahin, C., & Say, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 6(11), 223-240. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijmeb/issue/54828/750565

  Turan, S. (2019). 2018 Sosyal bilgiler öğretim programının disiplinlerarası yapısının incelenmesi. Journal of Innovative Research in Social Studies, 2(2), 166-190. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jirss/issue/50816/629426

  Türk Dil Kurumu (TDK). (2023). Güncel Türkçe Sözlüğü. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS59a1af12ce24.64394949

  Usta, A. (2011). Bilimsel araştırmalarda problematik: Projelendirme ve raporlaştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 2(2), 176-197. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayd/issue/3326/46160

  Usta, A. (2019). Evreleri ile bilimsel araştırma süreci ve raporlaştırılması. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6(13), 85-101. https://dergipark.org.tr/tr/pub/assam/issue/44925/55930

  Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201. https://doi.org/10.21733/ibad.871703

  Yeany, R. H., Yap, K. C., & Padilla, M.J. (1986). Analyzing hierarchical relationship among modes of cognitive reasoning and integrated science process skills. Journal of research in Science Teaching, 23(4), 277-291. https://doi.org/10.1002/tea.3660230403

  Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. baskı). İstanbul: Seçkin Yayıncılık.